Uncategorized

Ogłoszenie w sprawie wyborów

4 maja 2022, Autor: admin

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU KLUBU

Zarząd Klubu Górskiego Wysoki Poziom Zabrze na podstawie paragrafu 11 regulaminu klubu oraz paragrafu 2 aktualnej Ordynacji Wyborczej PTTK zwołuje Walne Zebranie Klubu we wtorek 24 Maja 2022 roku o godzinie 17:00 w terminie pierwszym, i 17:15 w terminie drugim.

Zebranie odbędzie się w sali parafialnej przy kościele Świętego Józefa w Zabrzu przy ulicy Rooswelta 102. (Tam gdzie odbywały się 2 ostatnie wigilie klubowe). W ramach zebrania będzie kawa i ciasto, tak więc koszt uczestnictwa w wyborach to 20 zł.  Każdy członek proszony jest o zabranie ze sobą Legitymacji PTTK z aktualną składką PTTK oraz długopisu. W celu sprawnego przeprowadzenia Zebrania w pierwszym terminie prosimy o przybycie na 16.45. Na zebraniu będziemy wydawać gratisowe breloki z logo klubu.

Proponowany Regulamin Walnego Zebrania Klubu Górskiego Wysoki Poziom Zabrze

w dniu 24. 05. 2022.

 1. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział wszyscy członkowie Klubu mający opłaconą składkę PTTK. Tak więc wszyscy chcący głosować muszą posiadać przy sobie Legitymację PTTK ze znaczkiem aktualnej składki członkowskiej. Brak legitymacji lub aktualnej składki uprawnia tylko do udziału jako obserwator zebrania bez biernego i czynnego prawa wyborczego.
 2. Zebranie prowadzi przewodniczący zebrania i udziela głosu innym.
 3. Zebranie jest prowadzone wg porządku obrad zaakceptowanego przez Walne Zebranie
 4. Głosowania są tajne i przeprowadza je komisja skrutacyjno – wyborcza.
 5. Jeżeli Walne Zebranie obradujące w drugim terminie, obraduje tylko nad sprawami określonymi w proponowanym porządku obrad.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i powitanie przybyłych przez Prezesa Klubu
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz Prezydium Walnego Zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania przez Prezydium Zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku Zebrania i Regulaminu Walnego Zebrania
 5. Sprawozdanie Prezesa Klubu
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
 8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Klubu i delegatów na zjazd Oddziału
 9. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz Koła oraz kandydatów na delegatów Zjazdu Oddziału.
 10. Wybory Zarządu Klubu
 11. Wybory delegatów na Zjazd Oddziału
 12. Wolne głosy i przyjmowanie wniosków przez Prezydium Zebrania.
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
 14. Ukonstytuowanie się nowych władz Klubu
 15. Podjęcie uchwał Wolnego Zebrania Klubu
 16. Zamknięcie Zebrania

Za zarząd: Prezes Jacek Nowok