REGULAMIN KLUBU GÓRSKIEGO PTTK: WYSOKI POZIOM ZABRZE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Klubu PTTK, jest regulaminem porządkującym działalność Klubu Górskiego: „ Wysoki Poziom Zabrze” zwanego dalej Klubem i został opracowany zgodnie ze Statutem PTTK .

§ 2

 

 1. Klub działa w strukturach organizacyjnych Oddziału PTTK w Chorzowie
 2. Klub nie posiada odrębnej osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału.
 3. Klub prowadzi swoją bieżącą działalność w Zabrzu.

§ 3

 

 1. Klub wywodzi się z Klubu Górskiego „Wysoki Pozion” działającego wcześniej przy oddziale PTTK Wędrowiec w Zabrzu, który został rozwiązany w czerwcu 2017 roku, uchwałą Walnego Zebrania tego Klubu.
 2. Działalność Klubu i jego władz opiera się na społecznej pracy członków.

 

Rozdział II

Członkostwo

§ 4

Klub zrzesza górską kadrę programową PTTK, czynnych turystów górskich oraz miłośników gór.

§ 5

 1. Członkami Klubu mogą być tylko osoby zrzeszone w PTTK
 2. Członkiem Klubu może zostać osoba, która złoży deklarację członkowską i zostanie zaakceptowana przez zarząd Klubu.

§ 6

Zarząd Klubu, z upoważnienia Walnego Zebrania Zarząd uchwala, wysokość składki klubowej, którą pobiera się od członków Klubu. Jest ona niezależna od składki członkowskiej PTTK, Składka klubowa przeznaczone jest w całości na działalność statutową Klubu.

§ 7

Utrata członkostwa w klubie następuje poprzez:

 • śmierć członka
 • utratę członkostwa w PTTK powyżej 1 roku
 • dobrowolne wystąpienie
 • nieopłacanie składek klubowych powyżej 2 lat
 • usunięcie z grona członków decyzją Walnego Zebrania Klubu

Rozdział III

Działalność

§ 8

Celem klubu jest organizacja wszelkiej działalności związanej z turystyką górską. Swój cel klub realizuje poprzez:

 • organizowanie imprez turystyki górskiej kwalifikowanej,
 • organizowanie innych wycieczek dla członków klubu
 • organizacja różnych szkoleń związanych z turystyką górską,
 • organizacja kursów kadry programowej PTTK
 • włączenie się w prowadzenie TRW GOT przy Oddziale PTTK w Chorzowie
 • wszelkie inne działania związane z turystyką górską§ 9Wszystkie imprezy turystyki górskiej organizowane przez Klub są otwartymi imprezami dla wszystkich członków Oddziału PTTK w Chorzowie.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 10

Władzami klubu są:

 • Walne zebranie Klubu,
 • Zarząd Klubu
 • Komisja Rewizyjna Klubu, (jeżeli zostanie wybrana przez Walne Zebranie). Jeżeli Komisja Rewizyjna Klubu nie zostanie wybrana, Klub podlega bezpośrednio Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w Chorzowie.

 

Walne Zebranie Klubu

 

§ 11

Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

 1. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest raz na cztery lata przez Zarząd Klubu, chyba, że kadencja władz zostanie skrócona.
 2. Walne Zebranie Klubu może także zostać zwołane w formie „nadzwyczajnej” przez zarząd Klubu lub przez Zarząd Oddziału PTTK jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 3. Walne Zebranie Klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady „drugiego terminu”, który może być wyznaczony tego samego dnia – piętnaście minut po pierwszym terminie.
 4. W zawiadomieniu o zebraniu musi być podany pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad. Zawiadomienie musi być doręczone członkom Klubu najpóźniej 7 dni przed pierwszym terminem. Może być doręczone drogą elektroniczną.
 5. Walne Zebranie Klubu obradujące w drugim terminie, podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych; może także obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad.

§ 12

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
 • Rozpatrywanie wniosków członków Klubu
 • Udzielanie bezwzględną większością głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu (o ile została wybrana) absolutorium członkom Zarządu Klubu.
 • Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu oraz delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

 

Zarząd Klubu

§ 13

 • W skład Zarządu Klubu wchodzi 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
 • Zarząd Klubu w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 • Nie można łączyć funkcji pełnionej w Zarządzie Klubu z funkcjami w Komisji Rewizyjnej Klubu, jeśli Walne Zebranie Klubu podejmie uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej.
 • Kadencja Zarządu klubu trwa cztery lata chyba, że uchwałą Walnego Zebrania Klubu kadencja została skrócona.
 • Dla wykonania zadań, o których mowa w Regulaminie, Zarząd Klubu może dokonać podziału pracy wśród swoich członków. Zarząd Klubu może także w razie potrzeb ustalić terminarz dyżurów poszczególnych członków w lokalu wykorzystywanym do bieżącej działalności Klubu.

§ 14

Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem Oddziału PTTK.

§ 15

Zarząd Klubu:

 • zwołuje Walne Zebrania Klubu,
 • wykonuje uchwały Walnego Zebrania Koła – Klubu, Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK, Władz Naczelnych PTTK i Zarządu Oddziału oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez członków Klubu,
 • uchwala roczny plan działania oraz preliminarz budżetowy,
 • ustala okresowe, tematyczne plany posiedzeń Zarządu Klubu oraz zasady współdziałania z Komisja Rewizyjną Klubu, o ile taka została wybrana przez Walne Zebranie Klubu,
 • składa sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Oddziału oraz na Walnym Zebraniu Klubu; przyjmuje roczne sprawozdania z wykonania budżetu, zatwierdza roczne sprawozdania finansowe
 • zarządza majątkiem własnym i powierzonym oraz funduszami Klubu w granicach preliminarza budżetowego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych,
 • organizuje i ułatwia członkom Klubu uprawianie turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach; powołuje sekcje/ zespoły specjalistyczne dla realizacji tych form,
 • utrzymuje więzi z członkami Klubu,
 • organizuje podstawowe kształcenie członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,
 • informuje członków o swojej działalności, działalności macierzystego Oddziału PTTK oraz Towarzystwa jako całości,
 • współpracuje z kadrą programową zrzeszoną w Klubie przy realizacji celów i zadań Klubu oraz z kadrą z innych kół i klubów Oddziału,
 • występuje za pośrednictwem Zarządu Oddziału do ZG PTTK o wyróżnienia dla wybitnych działaczy Klubu PTTK w ramach obowiązującego “Systemu wyróżnień członków i jednostek PTTK”,
 • wnioskuje do Zarządu Oddziału o skreślenie z ewidencji członków, osoby zalegające z opłacaniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • prowadzi dokumentację pracy Klubu,
 • prowadzi dokumentację finansową Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w PTTK przepisów finansowych,
 • wnioskuje do Zarządu Oddziału o nadanie Klubowi nazwy lub imienia patrona oraz o wyrażenie zgody na uczestnictwo klubu w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i działalności,
 • podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK, w tym zlecone przez Zarząd Oddziału.

Prezes Klubu zaznajamia Zarząd Klubu z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

§ 16

Zarząd Klubu realizuje swoje zadania przez :

 • posiedzenia Zarządu Klubu
 • działalność członków Zarządu Klubu w okresie między posiedzeniami,
 • sekcje/zespoły (jeśli zostaną powołane), jako fachowe organy Zarządu Klubu.

§ 17

 • Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 • Uchwały i decyzje Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Klubu
 • Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu Klubu
 • Posiedzenia Zarządu Klubu są protokołowane a podejmowane uchwały podpisywane i ewidencjonowane. Protokoły z posiedzeń i podejmowane uchwały powinny być numerowane.

§ 18

Udział w posiedzeniach i pracach Zarządu Klubu oraz realizacja przyjętych przez Zarząd Klubu zadań jest statutowym obowiązkiem jego członków.

Podział zadań pomiędzy członków Zarządu Klubu

§ 19

Do najważniejszych zadań członków Zarządu Klubu należy:

prezesa:

 • reprezentowanie Klubu wobec Komisji Rewizyjnej Klubu, władz PTTK i na zewnątrz,
 • kierowanie działalnością Zarządu Klubu; czuwanie nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał,
 • ustalanie podziału zadań wśród członków Zarządu Klubu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania więzi między organizacyjnej i z członkami zrzeszonymi w Klubie,
 • zwoływanie i przewodzenie posiedzeniom Zarządu i ustalanie terminów ich odbywania,
 • podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu,
 • podpisywanie wraz z innym członkiem uchwał Zarządu Klubu,
 • zaznajamianie Zarządu z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na najbliższym posiedzeniu i ustosunkowywanie się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu

wiceprezesa (wiceprezesów):

 • zastępowanie prezesa w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • kierowanie określonymi dziedzinami działalności, powierzonymi przez Zarząd (np. organizacja imprez turystyki kwalifikowanej; sprawy dotyczące krajoznawstwa; sprawami organizacyjnymi i członkowskimi; organizacją szkolenia podstawowego członków, przepływem informacji itp.),
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zarządu i prezydium w dziedzinach powierzonych przez Zarząd,
 • reprezentowanie Klubu wobec władz PTT’K oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

 

skarbnika:

 • nadzór nad całokształtem działalności finansowej i majątkiem klubu,
 • reprezentowanie Klubu w sprawach finansowych wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • opracowywanie preliminarzy budżetowych Klubu oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • podpisywanie uchwał Zarządu w sprawach finansowych i majątkowych,
 • zbieranie składek członkowskich i rozliczanie ich z Zarządem Oddziału;
 • prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat klubowych
 • regulowanie rachunków, zgodnie z uchwałami Zarządu i zatwierdzonym preliminarzem,
 • podpisywanie wraz z prezesem pism dotyczących spraw finansowych,
 • nadzorowanie zabezpieczenia majątku, którym zarządza i z którego korzysta Klub oraz majątku obcego powierzonego Klubowi.

sekretarza:

 • reprezentowanie Klubu wobec władz PTTK oraz na zewnątrz w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • przygotowywanie posiedzeń Zarządu jeśli zajdzie taka potrzeba; współdziałanie w tym zakresie z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu,
 • protokołowanie posiedzeń Zarządu; ewidencjonowanie podejmowanych uchwał; nadzorowanie przy współudziale Prezesa ich realizacji,
 • przeglądanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej; podpisywanie wraz z prezesem lub wiceprezesem korespondencji wychodzącej,
 • prowadzenie ewidencji członków Klubu i jej aktualizowanie;
 • prowadzenie korespondencji z członkami Klubu PTTK,
 • prowadzenie dokumentacji działalności Klubu,
 • prowadzenie sprawozdawczości Klubu, terminowe jej przekazywanie do Zarządu Oddziału.

§ 20

Członek Zarządu Klubu ma obowiązek sumiennie wywiązywać się z przyjętych na siebie zadań.

§ 21

Uchwały Zarządu Klubu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem Oddziału oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz Oddziału.

§ 22

Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:

 • zaniechania działalności,
 • rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK, Statutu Oddziału oraz uchwał Władz PTTK i władz Oddziału,
 • naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
 • działania na szkodę PTTK.

Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu, jeśli taka została wybrana chyba, że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału powołuje Tymczasowy Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania Walnego Zebrania Klubu, celem wyboru nowego Zarządu.

Komisja Rewizyjna Klubu

§ 23

Komisja Rewizyjna Klubu, (jeżeli zostaje wybrana przez Walne Zebranie) składa się z 3 członków.

§ 24

Komisja Rewizyjna Klubu spośród swojego składu wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Klubu, który kieruje jej pracą.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna Klubu kontroluje pracę Zarządu Klubu prowadzoną dokumentację i składa wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi na koniec kadencji.
 2. Komisja może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Klubu lub Zarządu Oddziału o zwołanie Walnego Zebrania Klubu.

 

Rozdział IV

Symbole i pieczęcie

§ 26

Zarząd Klubu w działalności Klubu używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, której opis i wzór określony został w art. 5 pkt. 1 Statutu PTTK.

§ 27

Klub używa pieczątki firmowej podłużnej tzw. nagłówkowej w kształcie prostokąta o następującej treści:

 

Klub Górski Wysoki Poziom Zabrze

Przy Oddziale PTTK w Chorzowie

§ 28

Zarząd Klubu może używać, zgodnie z obowiązującymi przepisami innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału PTTK na wniosek Zarządu Klubu.

§ 29

Klub używa swojego logo [logo widnieje na stronie]

oraz ozdobnej pieczęci z logo w wersji jednokolorowej.

 

§ 30

Wszyscy członkowie Klubu mogą używać odznaki klubowej, na której widnieje logo klubu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 31

Rozwiązanie Klubu może nastąpić wskutek podjęcia takiej uchwały przez:

 1. Walne Zebranie Klubu
 2. Zarząd Oddziału PTTK w Chorzowie

 

Niniejszy Regulamin Klubu uchwalony został przez Zarząd Oddziału PTTK w Chorzowie uchwałą nr:   3/10/2017   z dnia:  2 Października 2017r.  i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Ostateczna Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Klubu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Chorzowie.