SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2024 ROK

W roku 2024 wysokość składki reguluje Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, wpisowego i opłaty za legitymacje PTTK.

W związku z powyższym wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK wyniesie:

 1. 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną
 2. 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową
 3. 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:

 1. 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
 2. 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt.3,
 3. 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Kwota składki klubowej  w 2024 roku wynosi 50,00,- zł..

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Tu można pobrać Oświadczenie rodzica