Uncategorized

Spotkanie z Kustoszem

20 lutego 2023, Autor: Janusz Lauer

Chorzów 18-12-2023

Uchwała nr 63/XX/2023

Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK
i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024

Składki na 2024:

1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku w następujących
wysokościach:
1) 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku,
2) 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024
roku,
3) 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku,

Uprawnieni do składki ulgowej:

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę
małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3
są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Wpisowe:

1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:
1) 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2) 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1
pkt 3,
3) 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2024 w wysokości: 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz
dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.