SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2023 ROK

W roku 2023 wysokość składki reguluje Uchwała nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, wpisowego i opłaty za legitymacje PTTK.

W związku z powyższym wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK wyniesie:

 1. 75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 2. 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 3. 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:

 1. 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
 2. 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
 3. 9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Uchwałą nr 1/23 Zarządu Klubu Wysoki Poziom z dnia 05-01-2023 ustala się kwotę 50,00 tytułem składki klubowej  w 2023 roku.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Tu można pobrać Oświadczenie rodzica